สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารดีภาพเล่าเรื่อง ชุด จดหมายจากหัวใจ : ตอนที่ 5 โครงการคลองภักดีรำไพ

ข้อมูล ณ วันที่ : ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑