ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงข่าว ชุด ประโยชน์สุขปวงประชา ปี 2561 ตอนที่ 29 : เสริมสร้างความรู้ สู่สัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4