สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงข่าว ปี 2564 ตอนที่ 17 ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ห้องเรียนธรรมชาติ