สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงข่าว ชุด ปวงประชาเป็นสุขศานต์ : 01 ตอน โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ ตามพระราชดำริ