สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงข่าว ชุด ปวงประชาเป็นสุขศานต์ : 05 ตอน โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผสานพลังแห่งการพัฒนา

เผยแพร่ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561