สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงข่าว ชุด ปวงประชาเป็นสุขศานต์ : 09 ตอน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เผยแพร่ ณ วันที่แ 9 มีนาคม 2561