สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงข่าว ชุด ปวงประชาเป็นสุขศานต์ : 10 ตอน โครงการชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2 ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร

เผยแพร่ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561