สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงข่าว : ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ตอน ร่วมสืบสานพระราชปณิธานจากนิทรรศการ เย็นศิระ เพราะพระบริบาล

 

ข้อมูล ณ วันที่ : ๗  มิถุนายน ๒๕๖๐