สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

นิทรรศการ เย็นศิระเพราะพระบริบาล ณ ท้องสนามหลวง