สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สานฝันวิถีไทย เดินตามหัวใจองค์พระราชา


สานฝันวิถีไทย เดินตามหัวใจ องค์พระราชา" การผลิตสื่อผสมระหว่างสื่ออินโฟกราฟิกและแอนิเมชั่น 3 มิติ เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 9


จัดทำโดย 

1. นายพัสกร เส้นแก้วใส 

2. นายธนชัย วารีวิไล

แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ