สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สกู๊ป เกษตรกรต้นแบบ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 11 เกษตรกรด้านเกษตรผสมผสานที่อ่าวคุ้งกระเบน นางอัมพร ป้องหมู่