สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดี : สกู๊ป ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ตอนที่ 4 พระมหากรุณาธิคุณกับโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


สารคดี : สกู๊ป ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ตอนที่ 4 พระมหากรุณาธิคุณกับโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข้อมูล ณ วันที่ : 6 ตุลาคม 2560