สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดี : สกู๊ป ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ตอนที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สารคดี : สกู๊ป ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ตอนที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข้อมูล ณ วันที่ : 6 ตุลาคม 2560