สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สปอตวิทยุ : สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า (3)


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระปณิธาน ทุ่มเท ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป จากสังคมไทย

ช้อมูล ณ เดือน : ตุลาคม 2560