สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลางครั้งที่ 1) โครงการจัดจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (11 มีนาคม 2562)