สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สรุปจัดซื้อ : ประจำเดือนกรกรฎาคม 2561 (6 สิงหาคม 2561)

สรุปจัดซื้อ : ประจำเดือนกรกรฎาคม 2561 

 

ประกาศ ณ วันที่ : 6 สิงหาคม 2561

ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ