สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สรุปจัดซื้อ : ประจำเดือนกันยายน 2563 ( 7 ตุลาคม 2563)

 

ประกาศ ณ วันที่ : 7 ตุลาคม 2563
ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ