สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สรุปจัดซื้อ : ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (1 มิถุนายน 2561)


สรุปจัดซื้อ : ประจำเดือนพฤษภาคม 2561


ประกาศ ณ วันที่ : 1 มิถุนายน  2561

ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ