สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สรุปจัดซื้อ : ประจำเดือนเมษายน 2561 (1 พฤษภาคม 2561)

สรุปจัดซื้อ : ประจำเดือนเมษายน 2561


ประกาศ ณ วันที่ : 1 พฤษภาคม 2561

ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ