สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 80 แกรม จำนวน 2,400 รีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ตุลาคม 2562)

 

ประกาศ ณ วันที่ : 15 ตุลาคม 2562
ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ