ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-กปร.) ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-กปร.) ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวิกรม คัยนันทน์ รองเลขาธิการ กปร. ร่วมกับ นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และดร.ปิยรัฐ ปริญญพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-กปร.) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 อาคารสำนักงาน กปร. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จากศูนย์การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 ศูนย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-กปร.) ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในปี 2567 โดยผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่ง รวมถึงพิจารณาแนวทางในการดำเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บท อพ สธ ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) โดยมีแนวทางการดำเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม ได้แก่

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร

กรอบการสร้างจิตสำนึก

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร