สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ขอเชิญบูชา พระพุทธมงคล นพรัชชัยพัฒนามหาบพิตร

สามารถดาวโหลดไฟล PDF (ได้ที่นี่)