สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐอินเดีย เยี่ยมชมโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Flood and River Erosion Management Agency of Assam (FREMAA), Water Resource Department of Assam (WRD), Assam State Disaster Management Authority (ASDMA) จากสาธารณรัฐอินเดีย, ผู้แทนจากธนาคารโลก และผู้แทนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จำนวน 15 คน เดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวัชระ หัศภาค ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 1 นางสาวธัญทิตตา นาครทรรพ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ นางสาวกาญจนา กำเนิดพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ 11 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. และผู้แทนจากกรมชลประทาน ร่วมให้การต้อนรับ

 

ในการนี้ คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง Water Resources Management According to the Royal Initiatives” โดยผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน้าที่ของสำนักงาน กปร. และภาพรวมการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ จากนั้น ผู้แทนกรมชลประทานได้นำคณะฯ เยี่ยมชมประตูระบายน้ำและการบริหารจัดการโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ