สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

“ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม”

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 11.40 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยนางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับและรายงานบทบาทภารกิจของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะรับฟังบรรยายสรุปจากนายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เกี่ยวกับการพลิกฟื้นป่าเสื่อมโทรมเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อมาเยี่ยมชมพื้นที่พัฒนาป่าและฝายชะลอน้ำ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง กระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษา ทดลอง วิจัย หาแนวทางหรือวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จที่เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน กปร. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กปร.

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เป็น 1 ใน 6 ศูนย์ศึกษาฯ ซึ่งเป็นตัวอย่างของวิธีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของภาคเหนือ โดยมีการดำเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย จำนวนทั้งสิ้น 268 โครงการ และได้นำผลสำเร็จของงานวิจัยไปขยายผลสู่ราษฎรหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ จำนวน 18 หมู่บ้าน หมู่บ้านรอบศูนย์สาขาและ 17 จังหวัดภาคเหนือ