ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รองเลขาธิการ กปร. นำคณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (พพร.) รุ่นที่ 11 เดินทางศึกษาดูงานพื้นที่ภาคกลาง ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2567

พพร. 11 ศึกษาดูงานในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงาน กปร. โดยนางพิชญดา หัศภาค รองเลขาธิการ กปร. นำคณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (พพร.) รุ่นที่ 11 เดินทางศึกษาดูงานพื้นที่ภาคกลาง ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2567 เพื่อพัฒนาความรู้และสมรรถนะในการขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำริ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย และส่งเสริม "เอกลักษณ์ คน กปร. ตัวคูณ" ให้ผู้เข้ารับการอบรม

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้อบรมได้เรียนรู้ประเด็นการพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิ การขับเคลื่อนวิสาหกิจอย่างยั่งยืนในระดับชุมชน การอนุรักษ์ และพัฒนาดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ การเพาะปลูกพืชและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย Earth Safe วิสาหกิจเพื่อสังคม บ้านรักษ์ดิน ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี การนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า การบริหารจัดการน้ำและความสำคัญของพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ เขื่อนศรีนครินทร์ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ และการแก้ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในพื้นที่เกษตร การจัดหาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ณ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ

การศึกษาดูงานครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในมิติต่าง ๆ ของการพัฒนา ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบ ต่อยอด และเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานตามแนวพระราชดำริต่อไป