สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสา อนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”โดยเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ ได้นำแนวคิดและองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปพัฒนาต่อยอด ขยายผลในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน สถาบันการศึกษา ได้อย่างสมบูรณ์เป็นรูปธรรม

โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท ได้แก่ โครงการ “สานพลังชุมชน “คน ช้าง ป่า”” ทีมGEN A จิตอาสาเปลี่ยนแปลงชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษารางวัลละ 25,000 บาท ได้แก่ โครงการ “ซั้งปลา ภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์ป่าและน้ำ” ทีมลังกาสุกะ จากวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จังหวัดปัตตานี และโครงการ “ปลูกป่าในใจคน บริหารจัดการน้ำของตน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (กินดี อยู่ดี มีสุข)” ทีมAnurak KKU จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา ทีมละ 10,000 บาท แบ่งออกเป็น 4 ด้าน มีดังนี้

1. รางวัลชมเชยด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มี 3 รางวัล ได้แก่ โครงการ “ป่านอกป่า” ทีมป่าป๊า
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร, โครงการ “ตุ้มโฮม ฮักแพง เบิ่งแยงป่า พัฒนาสายน้ำ” ทีมตุ้มโฮม ฮักแพง เบิ่งแยงป่า จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการ “ป่าสวย น้ำใส ด้วยหัวใจปลาตีน” ทีมBumi Paduan แผ่นดินเดียวกัน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

2. รางวัลชมเชยด้านอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี 1 รางวัล ได้แก่ โครงการ “อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ” ทีมกู้คูนทีม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. รางวัลชมเชยด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 1 รางวัล ได้แก่ โครงการ “ตลาดนัดปลอดสารพิษ สร้างอาชีพแก่ชุมชน” ทีมMGT Genius จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา
4. รางวัลชมเชยด้านนวัตกรรม มี 2 รางวัล ได้แก่ โครงการ “ศาสตร์พระราชา นำอาชีพชาวนาสู่ยุค 4.0” ทีมสุพรรณิการ์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จังหวัดปทุมธานี และโครงการ “หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำสู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน” ทีมBanana Chips จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.