สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4412 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 บ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

โดยองคมนตรี ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 จำนวน 30 ชุด เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรมูโนะ จำนวน 55 ชุด กองอาสารักษาดินแดน (อส.) ชุดคุ้มครองตำบลมูโนะ จำนวน 33 ชุด ชุด EOD ของตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 5 ชุด และทหารที่ดูแลกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 8 ชุด รวมทั้งสิ้น 131 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลและรักษาความสงบให้กับพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนได้มีความสุข บรรเทาความทุกข์ร้อน และก่อเกิดความมั่นคงให้แก่ประชาชน และประเทศชาติ ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้

   ต่อมา ได้เดินทางไปยังศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการดำเนินงานในการบริหารจัดการจัดน้ำ และการดูแลป้องกันรักษาไฟป่าพรุโต๊ะแดง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือสำนักงาน กปร. ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร ในการดูแลและรักษาพื้นที่ป่าพรุผืนสุดท้ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยดำเนินการให้เป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ความหลากหลายของทรัพยากรป่าพรุธรรมชาติ ป่าพรุโต๊ะแดงแห่งนี้มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอ คือ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโกลก และอำเภอสุไหงปาดี พื้นที่ประมาณ 120,000 ไร่ มีลำน้ำสำคัญหลายสายไหลผ่าน คือ คลองสุไหงปาดี แม่น้ำบางนรา และคลองโต๊ะแดง

   โอกาสนี้ องคมนตรีและคณะ ได้ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติของป่าพรุธรรมชาติ ที่มีสภาพสมบูรณ์มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ พืชพรรณนานาชนิด รวมถึงสัตว์บกและสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าพรุ ตลอดจนพันธุ์นกหายาก ที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง

   จากนั้น ในช่วงบ่ายเดินทางไปยังวัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในการนี้ พระสงฆ์สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระราชินี วัดประชุมชลธารา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2475 ปัจจุบันพระเทพศีลวิสุทธิ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา และเป็นเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส วัดประชุมชลธาราเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ เช่น โครงการเรียนรู้ภาษามลายูท้องถิ่น โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โครงการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โครงการจริยธรรมศึกษา โรงเรียนสอนปริยัติธรรม ฯลฯ และเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อครั้งเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชุมชลธาราหลายครั้ง และมีพระปฏิสันถารกับเจ้าอาวาส และเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.