สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าสำหรับเตรียมการจัดประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้า/ ความพร้อมในการเตรียมการจัดประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7

สำนักงาน กปร. ประชุมติดตามความก้าวหน้าสำหรับเตรียมการจัดประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 2/2566 ร่วมกับคณะทำงานด้านต่าง ๆ

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าสำหรับเตรียมการจัดประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้า/ ความพร้อมในการเตรียมการจัดประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะทำงานด้านการจัดประชุม ด้านวิชาการ และด้านศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 สำนักงาน กปร. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)