สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดสร้าง “พระพุทธมงคลนพรัชชัยพัฒนามหาบพิตร” ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดสร้างดังกล่าว ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน กปร. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

    วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดสร้าง “พระพุทธมงคลนพรัชชัยพัฒนามหาบพิตร” ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดสร้างดังกล่าว ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน กปร. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

    การจัดสร้าง “พระพุทธมงคลนพรัชชัยพัฒนามหาบพิตร” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดสร้างเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาก่อตั้ง สำนักงาน กปร. ครบรอบ 40 ปี รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบริจาคให้องค์การสาธารณกุศลและสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ สำนักงาน กปร. 2) เพื่อเป็นการสืบทอดสัญลักษณ์ของพุทธศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดี

อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

 

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "ASUS"

 

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.