สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

เพื่อเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 800 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นวันที่สอง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พร้อมกันนี้ได้มอบเสื้อกันหนาวให้แก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ รวม 794 คน ซึ่งราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

   จากนั้น เวลา 14.00 น. องคมนตรี และคณะ เดินทางไปยังโครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ 

   สืบเนื่องจากราษฎรตำบลบ้านพร้าวประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง และปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน รวมทั้งปัญหาการแย่งชิงน้ำ จึงได้ถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553

   โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการสนองพระราชดำริ พัฒนาบึงหลวงให้มีลักษณะเป็นแก้มลิง พร้อมทำประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านและอาคารประกอบบริเวณแม่น้ำแควน้อย บ้านป่าซ่านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพร้าว ขุดลอกคลองผันน้ำจากแม่น้ำแควน้อยเข้าสู่บึงหลวงเพื่อให้การผันน้ำและการทดน้ำเป็นไปอย่างมีระบบ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาด้านอุทกภัย และการขาดแคลนน้ำของราษฎรตำบลบ้านพร้าวพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่ จำนวน 230 ครัวเรือน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการประกอบอาชีพเกษตร นอกจากนี้ยังสามารถชักน้ำเข้าไปเก็บกักในบึงหลวงได้ประมาณ 1.20 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้มีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอตลอดปีอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.