สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารสำนักงาน กปร. นำโดยนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และคณะผู้บริหารจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ศ.ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ในการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กปร.และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในปีงบประมาณ 2564-2567 ณ ห้องประชุมมูลนิธิชัยพัฒนา อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.