สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับผู้แทนจาก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรมอนามัย และการประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น

เพื่อจัดทำชุดข้อมูลเพื่อใช้ในการผลักดันการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 การจัดทำผังน้ำและคู่มือประจำโรงเรียนเพื่อใช้ในการดูแลรักษาคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.