สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 นายหทัย วสุนันต์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองภายในศูนย์ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมีนายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเกษตรภูสิงห์ฯ เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมตัดหญ้าบริเวณไหล่คลองชลประทาน และลอกโคลนตะกอนคูคลอง เพื่อให้ส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น