สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเชิญถุงพระราชทาน ไปมอบให้แก่ผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 จำนวน 40 ถุง ผู้แทนทหารกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 จำนวน 40 ถุง และผู้แทนทหาร บก.ควบคุมที่.1 ฉก.ม.5 กองกำลังผาเมืองบ้านห้วยเป้า จำนวน 40 ถุง รวมทั้งสิ้น 120 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้อง รักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ

   จากนั้น เวลา 14.20 น. องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีฯ โอกาสนี้ได้มอบเสื้อกันหนาวให้แก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 96 คน พร้อมกับเชิญถุงพระราชทาน มอบให้แก่ผู้แทนราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน จำนวน 270 ถุง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม จำนวน 230 ถุง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง จำนวน 60 ถุง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านเสาแดง จำนวน 170 ถุง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 165 ถุง และโครงการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่อำเภอไชยปราการและพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่ที่ 2 (ห้วยจะค่าน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 210 ถุง รวมทั้งสิ้น 1,105 ถุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.