สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 สำนักงาน กปร. จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กปร. ครบรอบ 40 ปี โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยอดีตเลขาธิการ กปร. และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เข้าร่วมพิธี

จากนั้น ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล โอกาสนี้ได้มอบหนังสือที่เกี่ยวกับแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และหนังสือองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้ห้องสมุด เพื่อรวบรวมหนังสือดังกล่าว ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ต่อไป