สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.เป็นประธานการหารือการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.