สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2564 (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

   โดยมีระเบียบวาระการประชุม คือ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563 เรื่องการประเมินผลแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2560 - 2564 ผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ประกอบด้วย ด้านศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา จำนวน 76 เรื่อง ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้มีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน รวม 4,977,829 คน มีผู้เข้ารับการอบรมรวม 79,765 คน และมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.53 ในส่วนของการดำเนินงานตามแผนแม่บทศูนย์ศึกษามีการใช้แผนแม่บทเป็นกรอบในการจัดทำแผนงานโครงการ และเป็นกรอบในการประสาน ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ

      สำหรับการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ยึดหลักแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคง รวมทั้งการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ โดยในปี 2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้ดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพโดยจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมจำนวน 12 หลักสูตร ในรูปแบบ Onsite และ Online เช่น การปลูกเมล่อนด้วยปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง การแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น การปลูกแคคตัสและไม้อวบน้ำเพื่อสร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกร การอบรมเลี้ยงไก่ไข่ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3,889 ราย นอกจากนั้นในส่วนของงานขยายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการทำธนาคารปูม้าเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรปูม้าและปูทะเล ขยายผลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ รวม 5 กลุ่ม 5 ตำบล ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลรอบอ่าวคุ้งกระเบน จำนวน 208 ครัวเรือน พื้นที่ 2,412 ไร่ สามารถสร้างผลผลิตที่มีมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท นอกจากนี้ยังฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ทั้งป่าบก ป่าชายเลน ป่าชุมชน รวมถึงหญ้าทะเล เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ยังคงดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยจัดทำโครงการ “กล้า อิ่ม สุข” แจกชุดปลูกผักสวนครัวเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนอีกด้วย