ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. และนางสุพร ตรีนรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการโจทย์ภายใต้โครงการการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดโดยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ณ ห้องประชุม 202 สำนักงาน กปร. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

      ในการนี้ นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. ได้มอบนโยบายตามโจทย์หัวข้อที่ 2 ด้านการบริหารจัดการน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัย ในหัวข้อ “การสร้างตัวแบบนโยบายและขยายผลการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดต่าง ๆ ร่วมกันตรวจสอบศักยภาพของโครงการให้มีความพร้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำต้นทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้นทุนสำหรับภาคการเกษตร ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปยังการพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อีกมากมาย พร้อมทั้งร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการต่าง ๆ ดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบไป  

 

 

 

 

 

 

 


Cr. สำนักงาน กปร.