สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ

โดยผู้แทนสำนักงาน กปร. กล่าวรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการฯ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 7 โครงการ และอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 7 โครงการ จากนั้นผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการการขับเคลื่อนโครงการในระยะต่อไป เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการขับเคลื่อนไปได้ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรต่อไป
         นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง รวมทั้งแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟไหม้พื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง
           ต่อมาเวลา 13.30 น. องคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ บริเวณประตูระบายน้ำคลองท่าเรือ – หัวตรุด เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่โครงการฯ พร้อมพบปะราษฎรที่เสียสละที่ดินในการก่อสร้างโครงการ และผู้ได้รับประโยชน์
         โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการฯ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย โดยเน้นเรื่องการจัดสร้างและการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อการเก็บกักน้ำกับการระบายน้ำออกสู่ทะเล โดยให้ใช้รูปแบบโครงการระบายน้ำพรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้นแบบในการดำเนินงาน ปัจจุบันกรมชลประทานได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ ก่อสร้างและปรับปรุงคลองระบายน้ำเดิมเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถระบายน้ำได้มากขึ้น โดยปรับปรุงคลองวังวัว พร้อมอาคารประกอบ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ 850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปรับปรุงคลองคลองท่าเรือ - หัวตรุด พร้อมอาคารประกอบเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมทั้งจะดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำ เพื่อควบคุมการระบายน้ำ จำนวน 7 แห่ง และขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ จำนวน 3 สาย ในระยะต่อไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราชและลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณร้อยละ 90 ครอบคลุมพื้นที่ 12 ตำบล ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง คิดเป็นครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 32,253 ครัวเรือน อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเลี่ยงเมือง และกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในฤดูแล้งได้ถึง 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.