สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 10.40 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ได้แก่ ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแจมป๋อง ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านผาแดงล่าง ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 และกองร้อยทหารพรานที่ 3305 บ้านหัวนา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้น 90 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความปลอดภัยและความผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.