สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

เพื่อเชิญถุงพระราชทาน จำนวน 404 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเสื้อกันหนาวไปมอบแก่เด็ก เพื่อบรรเทาความหนาวให้กับเด็กในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านธารทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรและผู้ปฏิบัติงานครั้งนี้

   จากนั้น องคมนตรีและคณะได้ติดตามการดำเนินงานโดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำให้สมบูรณ์ โดยจัดตั้งเป็นสถานที่เรียนรู้และรับจ้างงานของชุมชน ในขณะเดียวกันก็ให้ราษฎรได้ฝึกเรื่องของการเกษตรแผนใหม่ ควบคู่กับการให้ความรู้เรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำให้สมบูรณ์ ซึ่งจากการดำเนินงานส่งผลให้สามารถฟื้นฟูป่า จำนวน 11,961 ไร่ ให้มีความสมบูรณ์ ราษฎรมีแหล่งน้ำใช้อุปโภคและบริโภคและทำการเกษตรตลอดปี นอกจากนี้ยังมีทักษะในการทำการเกษตรมากขึ้นโดยเฉพาะการปลูกพืชที่มีราคาแพง และหันมาทำนาดำที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แทนการปลูกข้าวโพด ปลูกข้าวแบบเดิม ดังเช่น บ้านสันติสุขที่มีพื้นที่ทำนาเพิ่มขึ้นจาก 90 ไร่ เป็น 670 ไร่ บ้านขุนกำลังเพิ่มขึ้นเป็น 220 ไร่ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ทำอาชีพเสริมหลังการทำนา เช่น การทำเครื่องเงิน การผ้าปักชนเผ่าม้ง การผลิตชาเจียวกู่หลัน เป็นต้น ส่งผลให้ราษฎรทั้งสองหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีรายได้เพียง 15,000 ไร่ ต่อครัวเรือนต่อปี ปัจจุบันราษฎรบ้านสันติสุขมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 250,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี บ้านขุนกำลังเพิ่มขึ้นกว่า 290,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.