สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านปิแนมูดอ อำเภอเจาะไอร้อง และ โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโคกศิลา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนากุลทองฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ