สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เพื่อนำเครื่องไทยธรรมพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โอกาสนี้ พระสงฆ์สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีสมเด็จพะโคะ หรือ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ภายในวัดมีสถานที่สำคัญ คือ สถูปบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วิหารสมเด็จหลวงพ่อทวด พระอุโบสถ วิหารพระครูวิสัยโสภณ และหอระฆัง 

ต่อมา องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา การนี้ได้รับฟังสรุปข้อมูลการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาของศูนย์อำนวยการฯ (ศอ.บต.) โอกาสนี้ องคมนตรี ได้พบปะและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ รักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ 

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานอำนวยการระดับพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นในปี 2524 ทำหน้าที่เร่งรัด กำกับ ดูแล ประสานงาน ผนึกกำลังและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานฝ่ายพลเรือนและตำรวจในพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นหนักงานด้านสังคมจิตวิทยา การเมือง การปกครอง การพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการ การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และความร่วมมือในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการฝ่ายทหาร และกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารที่ 43 (พตท.43) ซึ่งเป็นหน่วยงานอำนวยการที่จัดตั้งพร้อมกัน แต่มีภารกิจหลักในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายทุกรูปแบบ ภายใต้การกำกับดูแลของแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้

   จากนั้น ในช่วงบ่ายเดินทางไปยังมัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา การนี้ ได้รับฟังประวัติความเป็นมาของมัสยิดกลาง และพบปะเยี่ยมเยียนโต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และราษฎรในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของมัสยิดกลางแห่งนี้ 

   โอกาสนี้ โต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และราษฎร ร่วมสวดดุอาร์ เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โอกาสนี้องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแส จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพี่น้องชาวไทยมุสลิมโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชิด ไปกล่าวแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิม ในครั้งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.