สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2564

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

   โดยมีระเบียบวาระการประชุม คือ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563 เรื่องการประเมินผลแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2560 - 2564 ในส่วนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงาน กปร. และประสานการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการดำเนินงานดังนี้ 1) ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา มีการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 130 เรื่อง ประกอบด้วย ด้านปรับปรุงบำรุงดิน ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และด้านป่าไม้ 2) การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ อาทิ พัฒนาฐานการเรียนรู้และปรับปรุงจุดสาธิต จำนวน 13 ฐานเรียนรู้ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการเกษตร พันธุ์ไม้ผลให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ โดยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ จำนวน 20 กลุ่ม รวม 246 ราย ได้แก่ กลุ่มอาชีพด้านการเกษตร การเพาะเห็ด ประมง สมุนไพร การแปรรูปผลผลิต และศิลปาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ เพื่อรวบรวมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและจัดจำหน่าย โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สมาชิกนำไปปฏิบัติ 3) ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (บ่อน้ำตื้น) ให้แก่เกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำฯ 4) ส่งเสริมหมู่บ้านขยายผล "โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์" โดยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่ร่วมกับช้างได้อย่างสมดุล และ5) ส่งเสริมแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ ต่อไป

   สำหรับในปี 2564 สำนักงาน กปร. ได้พิจารณางบประมาณให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยปรับรูปแบบการอบรมเป็นออนไลน์ จำนวน 6 หลักสูตร รวมทั้งได้จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น โครงการกล้าอิ่มสุข โดยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชผักชนิดต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรในพื้นที่รอบศูนย์ฯ มาจำหน่าย ทางระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม จิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน โดยสนับสนุนต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้แก่ชุมชน หมู่บ้านรอบศูนย์ หน่วยงานราชการ และสนับสนุนแคปซูลฟ้าทะลายโจร จำนวน 20,250 แคปซูล สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง จำนวน 2,000 ขวด สบู่อาบน้ำ จำนวน 700 ก้อน และน้ำยาล้างจาน จำนวน 30 แกลลอน ให้แก่ศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบารมี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางขยายผลองค์ความรู้ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงาน กปร. รวมทั้งช่องทางยูทูป เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

   สำหรับศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศูนย์บริการการฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิ ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการศึกษาดูงาน จัดทำแปลงทดสอบเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นที่ 23 ไร่ มีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เช่น การปลูกพืชสมุนไพรและเครื่องเทศผสมผสานร่วมกับพืชหลักเชิงธุรกิจ แปลงแสดงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในพื้นที่และการเลี้ยงปลากินพืช เป็นต้น ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการ ส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการพัฒนาอาชีพการเกษตร อาทิ ให้บริการฝึกอบรมและฝึกอาชีพแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป จำนวน 17 หลักสูตร มีผู้เข้ารับบริการ รวม 896 ราย เช่น การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ การปรับปรุงบำรุงดิน การทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น รวมถึงให้การสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ แก่เกษตรกร พร้อมทั้งให้บริการศึกษาดูงานแก่เกษตรกร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 3,846 ราย มีการส่งเสริมและขยายผลเกษตรกรสู่เกษตรกรต้นแบบ ปัจจุบันมีเกษตรกรตัวอย่างรวม 268 ราย ในพื้นที่ 4 อำเภอ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ อาทิ จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรของศูนย์ฯ เป็นต้น 

   โดยการดำเนินงานของทั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และศูนย์สาขา ได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปสู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดเพื่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป