สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. ร่วมติดตามผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน จังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงรับโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือให้โรงพยาบาลได้มีน้ำที่มีคุณภาพและปริมาณการใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลได้อย่างเพียงพอ