สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ