ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสุพร ตรีนรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน กปร. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 


Cr. สำนักงาน กปร.