สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เล่าถึงความทรงจำในการทำงานสนองพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา ได้เรียนรู้ ซึ่งมีการจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ และรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ต่อไป


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.