สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก 7 หน่วยงาน จำนวน 50 คน โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้าแฝกเป็นผู้บรรยาย

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.