สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.45 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังเขื่อนเพชร ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน และความก้าวหน้าของ โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.45 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังเขื่อนเพชร ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน และความก้าวหน้าของ โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ในแนวร่องน้ำผ่านของลุ่มน้ำเพชรบุรี และเมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน 48 ชั่วโมงขึ้นไป จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากต้นน้ำไหลล้นตลิ่งเข้าสู่พื้นที่ เกิดเป็นอุทกภัยที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรง โดยสาเหตุหลักเกิดจากแม่น้ำเพชรบุรีและระบบคูคลองต่าง ๆ ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยในปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงพระราชทานแนวพระราชดำริการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ปี 2542 มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นุเคราะห์เพื่อใช้ในการก่อสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นคือประตูระบายน้ำราชประชานุเคราะห์ 4 ถึง 12 และทางระบายน้ำล้นราชประชานุเคราะห์ 13

      นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันดำเนินการสนองพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเมื่อปี 2548 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้สนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทาน ในการขุดลอกคลองต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี กองพลพัฒนาที่ 1 กรมการทหารช่างและกรมเจ้าท่า ขุดลอกและขยายแม่น้ำเพชรบุรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ปัจจุบันสำนักงาน กปร. และกรมชลประทานร่วมกันสนองพระราชดำริในการสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริ ดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น โดยการปรับปรุงคลองระบายน้ำและคลองส่งน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำจำนวน 2 แห่ง คือ 1) อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน ดำเนินการเสริมสันทางน้ำล้น (Spillway ) 2) อ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยขุดลอกอ่างเก็บน้ำและลำห้วยต่าง ๆ รวมทั้งก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำห้วยแม่ประจันต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ หากแล้วเสร็จก็จะสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี และพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยเป็นประจำ ซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 41,875 ครัวเรือน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมในอำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 10,000 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ 5 ตำบล 2 อำเภอ ได้แก่ ตำบลท่าไม้รวก ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง และตำบลดอนขุนห้วย ตำบลนายาง ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ พร้อมกันนี้องคมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนโครงการให้แล้วเสร็จเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรโดยเร็ว

      จากนั้นคณะฯ ได้ลงพื้นเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเพชร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.